ด่านศุลกากรบึงกาฬ
Buengkan Customs House
 

รายนามนายด่านศุลกากรบึงกาฬ

รายนามนายด่านศุลกากรบึงกาฬ
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
นายอำเภอบึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนายด่าน 2482 - 2516
1. นายทองจาง สอนประสิทธิ์ 2517 - 2519
2. นายธีระ ตินตะบุตร 2519 - 2522
3. นายวินัย บุญวัน 2522 - 2524
4. นายสุรเดช นาคะตะ 2524 - 2527
5. นายบวร เชิดชื่น 2528 - 2528
6. นายอัสนี ลำเลียงพล 2528 - 2530
7. นายชัชวาลย์ วงศ์วิริยะ 2530 - 2532
8. นายสุธี สุขนิตย์ 2532 - 2533
9. นายรัชนีกร ศักดิ์ศรีวิธุราช 2533 - 2534
10. นายปรีชา เกียรติทนง 2534 - 2536
11. นายจุมพล แรงกสิกร 2536 - 2536
12. นายญานยุทธ สุขุปัชช์ 2536 - 2539
13. นายเผดิมเดช มั่งคั่ง 2539 - 2543
14. นายภิญโญ พึ่งประชา 2543 - 2544
15. นายมานะ พิสิฐบุตร 2544 - 2546
16. นายศิริพงษ์ วุฒินันท์ 2546 - 2551
17. นายเจริญราภ สุเดชะ 2551 - 2554
18. นายนภดล เทศประสิทธิ์ 2555 - 2556
19. นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ 2556 - 2558
20. นางภวรัญชน์ ตันมีศิลป์ 2558 - 2560
21. นายประสงค์ศักดิ์ บุญมา 2560 - 2561
22. นายวุฒิ เร่งประดุงทอง 2562 - 2562
23. นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา 2563 - 2564
24. นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ 2565 - 2565
25. นายอุทัย ดวงสูงเนิน 2565 - ปัจจุบัน
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 22 พฤศจิกายน 2565 09:32:39
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรบึงกาฬ
ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
หมายเลขโทรศัพท์ : 042 491 001 ถึง 3

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรบึงกาฬ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรบึงกาฬ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ