ด่านศุลกากรบึงกาฬ
Buengkan Customs House
 

รายงานสถิติและข่าวสาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรบึงกาฬ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4249 1001 ถึง 3
โทรสาร 0 4249 1004
E-mail : 73150000@customs.go.th

ข่าวด่านศุลกากรบึงกาฬ


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมส่วนราชการและธนาคารภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง รวม 9 หน่วยงาน26 มกราคม 25650
2 นางนิภาวรรณ ใยบัวเทศ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำด่านศุลกากรบึงกาฬ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายด่านศุลกากรบึงกาฬ25 มกราคม 25652
3 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด 25 มกราคม 25651
4 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาเสพติด25 มกราคม 25651
5 ด่านศุลกากรบึงกาฬเป็นผู้แทนกรมฯ เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project Management Committee : PMC) (ร่วมไทย - ลาว) โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) ครั้งที่ 4 21 มกราคม 25653
6 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง (คบจ.บึงกาฬ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของนายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง18 มกราคม 25653
7 นายสมบัติ ฆ้อนทอง ผอ.ส่วนควบคุมทางศุลกากร รษก.นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ได้เข้าร่วมประชุมและทดสอบระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบึงกาฬ ณ สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ14 มกราคม 25651
8 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมอบรมโครงการเจ้าหน้าที่ด่านหน้าเพื่อรับมือกับความท้าทายในการข้ามพรมแดน ช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโคนา (COVID-19)12 มกราคม 25651
9 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/256511 มกราคม 25652
10 นายสมบัติ ฆ้อนทอง ผอ.ส่วนควบคุมทางศุลกากร รษก.นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากร ครั้งที่ 3/256511 มกราคม 25651
11 ด่านศุลกากรบึงกาฬให้การต้อนรับนางสาวเอื้อนจิตร ช่วยนก พาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ6 มกราคม 25657
12 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างระบบการแจ้งเตือนและการวิเคราะห์ภัยคุกคาม30 ธันวาคม 25645
13 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 3/256430 ธันวาคม 25644
14 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 3/256530 ธันวาคม 256410
15 ด่านศุลกากรบึงกาฬส่งมอบบุหรี่ และยากันยุงของกลางให้สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ24 ธันวาคม 25648
16 นายสมบัติ ฆ้อนทอง ผอ.ส่วนควบคุมทางศุลกากร รษก.นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 21/256424 ธันวาคม 256412
17 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมพิธีเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ โครงการหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.)22 ธันวาคม 25649
18 นายสมบัติ ฆ้อนทอง ผอ.ส่วนควบคุมทางศุลกากร รษก.นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากร ครั้งที่ 2/256521 ธันวาคม 25644
19 นายสมบัติ ฆ้อนทอง ผอ.ส่วนควบคุมทางศุลกากร รษก.นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ได้เข้าร่วมประชุม ระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี หนองคาย เลย หนองบัวลำภู แล21 ธันวาคม 25641
20 นายสมบัติ ฆ้อนทอง ผอ.ส่วนควบคุมทางศุลกากร รษก.นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ได้เข้าร่วมประชุมหารือมาตรการป้องกันการลักลอบส่งยาเสพติดออกไปนอกราชอาณาจักร21 ธันวาคม 25641
21 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดในพื้นที่ รวม 2 คดี20 ธันวาคม 25643
22 นายสมบัติ ฆ้อนทอง ผอ.ส่วนควบคุมทางศุลกากร รษก.นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้า - ออก ประเทศ ด่านพรมแดนบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ด่านศุลกากรบึงกาฬ16 ธันวาคม 256414
23 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดฯ16 ธันวาคม 25644
24 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เป็นผู้แทนกรมศุลกากร ประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการ (PCC) ร่วมไทย-ลาว โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิคำไซ) ครั้งที่ 314 ธันวาคม 25645
25 ด่านศุลกากรบึงกาฬได้เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดเตรียมพิธีเริ่มต้นโครงการ โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) 9 ธันวาคม 25646
26 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เจ้าหน้าที่หน่วยงาน CIQ เทศบาลเมืองบึงกาฬ ตชด. ตัวแทนผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออก ผู้ขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ แพขนานยนต์บึงกาฬ - ปากซัน นำโดยนายสมบัติ ฆ้อนทอง ผอ. ส่วนควบคุมทางศุลกากร รษก.นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cl9 ธันวาคม 25649
27 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 20/25649 ธันวาคม 25643
28 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 19/25643 ธันวาคม 25643
29 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดฯ ประจำปี พ.ศ.25652 ธันวาคม 25644
30 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ได้มอบนโยบายด้านยาเสพติด ผ่านระบบ Video Conference (Zoom Application) จากห้องประชุมภาสกรวงศ์ กรมศุลกากร ไปยังกอง ศภ. และด่านศุลกากรทั่วประเทศ30 พฤศจิกายน 256417
31 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (กัญชา)30 พฤศจิกายน 25645
32 *****เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ ท่าน้ำริมฝั่งโขง จังหวัดบึงกาฬ*****25 พฤศจิกายน 25646
33 ''กิจกรรมการแข่งขันตะกร้อ ก่อนวันลอยกระทง' ของหน่วยงาน CIQ และเครือข่ายพันธมิตร ณ ด่านพรมแดนบึงกาฬ25 พฤศจิกายน 25645
34 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/256525 พฤศจิกายน 25645
35 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัด ให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ 256525 พฤศจิกายน 25646
36 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมแถลงข่าวตรวจยึดของกลางยาเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า จำนวน 4 ล้านเม็ด และ ไอซ์ 39 กก.11 พฤศจิกายน 256410
37 ด่านศุลกากรบึงกาฬให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภารกิจ ในโอกาสที่นายแพทย์ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ CIQ10 พฤศจิกายน 256410
38 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการจัดเก็บและกำกับดูแลผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากร ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting10 พฤศจิกายน 25648
39 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรประกอบพิธีทอดผ้าป่า ณ วัดเจติยาราม พระอารามหลวง อำเภอเซกา10 พฤศจิกายน 25649
40 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 18/256410 พฤศจิกายน 25649
41 ด่านศุลกากรบึงกาฬประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าและส่งออกประจำพื้นที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ(ครอ.พื้นที่) ครั้งที่ 1/25659 พฤศจิกายน 256412
42 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารพักไข้ 10 ชั้น จำนวน 1 หลัง (มูลค่า 151,735,600.- บาท) ณ โรงพยาบาลบึงกาฬ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน5 พฤศจิกายน 25648
43 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/256528 ตุลาคม 256425
44 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างประกาศกรมศุลกากร และร่างคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 61/2561 ผ่านระบบ Zoom Application28 ตุลาคม 256417
45 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 17/256425 ตุลาคม 256431
46 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมแถลงข่าวการจับกุมไม้พะยูง14 ตุลาคม 256419
47 ด่านศุลกากรบึงกาฬ เป็นผู้แทนกรมฯ เข้าประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการ (Project Management Committee : PMC) ร่วมไทย - ลาว โครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ ? บอลิคำไซ) ครั้งที่ 2 12 ตุลาคม 256435
48 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเตรียมความพร้อมการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการจังหวัดบึงกาฬ 12 ตุลาคม 256422
49 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมแถลงข่าวการตรวจยึดกัญชาอัดแท่ง จำนวน 310 แท่ง11 ตุลาคม 256424
50 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมแถลงข่าวตรวจยึดกัญชา จำนวน 12 กระสอบ น้ำหนัก 540 กิโลกรัม6 ตุลาคม 256422
51 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมหารือกับทีมผู้บริหารโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (บึงกาฬ-บอลิคำไซ)6 ตุลาคม 256424
52 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 16/25646 ตุลาคม 256438
53 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมรับฟังการประชุมประจำปี 2564 ของ สศช.23 กันยายน 256425
54 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศโครงการสำรวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ23 กันยายน 256429
55 ด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพ การพัฒนาความร่วมมือทางด้านการค้าฯ ตามกรอบความร่วมมือ 3 ประเทศ 9 จังหวัด23 กันยายน 256439
56 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (กัญชา)21 กันยายน 256434
57 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมการเผยแพร่ผลการดำเนินการวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบออนไลน์13 กันยายน 256439
58 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านตลอดแนวชายแดนฯ10 กันยายน 256441
59 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ6 กันยายน 256435
60 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 15/25646 กันยายน 256425
61 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมแถลงข่าวการจับยาเสพติดประเภทกัญชาอัดแท่ง ณ ที่ทำการกองร้อย ตชด.2446 กันยายน 256431
62 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดบึงกาฬ31 สิงหาคม 256431
63 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดบึงกาฬ27 สิงหาคม 256426
64 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมเปิดโครงการฝึกอบรม "เพิ่มช่องทางการตลาดสร้างโอกาสผู้ประกอบการ SMEs สู่เวทีตลาดโลก"23 สิงหาคม 256447
65 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดบึงกาฬ (คบจ.บก.) ในการส่งมอบสมุนไพรฟ้าทะลายโจร20 สิงหาคม 256447
66 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่งออกประจำพื้นที่ด่านศุลกากรบึงกาฬฯ ครั้งที่ 4/256420 สิงหาคม 256426
67 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นโครงการวิจัยการวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการพัฒนาศักยภาพ เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน118 สิงหาคม 256441
68 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร)16 สิงหาคม 256444
69 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 14/256411 สิงหาคม 256436
70 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากศูนย์สั่งการชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัด9 สิงหาคม 256438
71 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 6/25646 สิงหาคม 256434
72 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ให้การต้อนรับนางสาวนงนุช สีทาน้อย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ และทีมงานในการขอเข้าสัมภาษณ์4 สิงหาคม 256449
73 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 5/256430 กรกฎาคม 256445
74 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ประชุมช่องทางด่านพรมแดนบึงกาฬ29 กรกฎาคม 256436
75 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา29 กรกฎาคม 256433
76 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย และติดตามการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล26 กรกฎาคม 256435
77 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบึงกาฬ22 กรกฎาคม 256456
78 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา22 กรกฎาคม 256447
79 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการการดำเนินการจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว-เวียดนาม21 กรกฎาคม 256452
80 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 13/256420 กรกฎาคม 256450
81 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมหารือทิศทางและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพจุดผ่านแดนไทย-ลาว16 กรกฎาคม 256436
82 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างด่านศุลกากรบึงกาฬ ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าหน้าที่ด่านฯ15 กรกฎาคม 256451
83 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณามาตรการคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้าจังหวัดบึงกาฬ15 กรกฎาคม 256477
84 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมกับจังหวัดบึงกาฬ ให้การต้อนรับ ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย13 กรกฎาคม 256443
85 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 12/25647 กรกฎาคม 256434
86 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมแถลงข่าวการจับกุมผู้ต้องหาพร้อมยาเสพติด1 กรกฎาคม 256432
87 ด่านศุลกากรบึงกาฬจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมและชุมชน "มีแล้วแบ่งปัน"29 มิถุนายน 256436
88 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256629 มิถุนายน 256438
89 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Cisco Webex)ในการตรวจราชการติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง (จังหวัดบึงกาฬ)29 มิถุนายน 256436
90 ด่านศุลกากรบึงกาฬดำเนินกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"21 มิถุนายน 256437
91 นายด่านศุลกากรบึงกาฬให้สัมภาษณ์ทีมนักวิจัยจาก มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)18 มิถุนายน 256433
92 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง17 มิถุนายน 256428
93 นายด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังจังหวัดบึงกาฬ ส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 75 โหลและร่มบังแดดให้กับจังหวัดบึงกาฬ17 มิถุนายน 256432
94 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ ลงพื้นที่บริเวณก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-แขวงบอลิคำไซ)17 มิถุนายน 256440
95 ด่านศุลกากรบึงกาฬประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้า - ส่งออกประจำพื้นที่ด่านศุลกากรบึงกาฬ(ครอ.พื้นที่) ครั้งที่ 3/256417 มิถุนายน 256441
96 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนฯ ครั้งที่ 516 มิถุนายน 256431
97 ด่านศุลกากรบึงกาฬร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ แถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จำนวน 9,984 เม็ด10 มิถุนายน 256432
98 ด่านศุลกากรบึงกาฬทำการส่งมอบยากันยุงของกลาง จำนวน 3,288 กล่อง ให้กับปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ10 มิถุนายน 256436
99 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและกำกับดูแลผลการจัดเก็บรายได้ศุลกากร ครั้งที่ 7/25649 มิถุนายน 256432
100 นายพงษ์ชัย ศิลปอาชา นายด่านศุลกากรบึงกาฬ เข้าร่วมประชุมป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองเพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 197 มิถุนายน 256436
ผลลัพท์ทั้งหมด 218 จำนวน 3 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรบึงกาฬ
ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000
หมายเลขโทรศัพท์ : 042 491 001 ถึง 3

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรบึงกาฬ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2
ลิขสิทธิ์ 2018 ด่านศุลกากรบึงกาฬ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ